Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Arolwg agwedd barhaus teuluoedd tair gwasanaeth: 2020

Mae'r datganiad ystadegol hwn yn darparu canlyniadau o'r Arolwg Agwedd Barhaus Teuluoedd (FamCAS) 2020, ynghyd â chanlyniadau blynyddoedd blaenorol. Defnyddir ystadegau gan FamCAS gan dimau mewnol y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) a chyrff allanol i lywio datblygiad…

Adroddiad Effaith 2019 Forces in Mind Trust

Mae edrych yn ôl ar ein cyflawniadau yn 2019 wrth lywio argyfwng Covid-19 yn 2020 yn ymddangos yn swrrealaidd. Mae'n bwysig serch hynny ein bod yn cofnodi'r effaith gynyddol y mae ein gweithgareddau wedi'i chael ar y rhai y cawsom ein sefydlu i'w cefnogi, ac wrth i ni…

Lleoliad ystadegau blynyddol gwasanaeth rheolaidd personél a sifil y DU: 2020

Mae'r datganiad ystadegol hwn yn cyflwyno ffigurau ar leoliadau Cenedlaethol a Rhyngwladol holl bersonél Lluoedd Rheolaidd y DU a phersonél Sifil y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae'r tablau yn cyflwyno gwybodaeth am leoliad gorsafoedd holl bersonél gwasanaeth Rheolaidd y DU a Sifil gan Unedol y DU…

Datblygu a defnyddio rhaglen gwydnwch teulu yn gyflym iawn yn ystod pandemig COVID-19: Gwersi a ddysgwyd gan Deuluoedd yn Mynd i'r Afael ag Amseroedd Gyda'n Gilydd Gyda'n Gilydd

Daeth pandemig 2020 COVID-19 ag ansicrwydd, pryder a straen i mewn i aelwydydd; fodd bynnag, fe greodd gyfle hefyd wrth i lawer o deuluoedd, a atafaelwyd gartref, gael eu hunain yn treulio llawer mwy o amser gyda'i gilydd. Cefnogi teuluoedd a gwella eu gallu i ymdopi, gwella,…

O'r Amddiffynwr i'r Troseddwr: Cymdeithas Sifil Ail-Ymuno Menywaidd Prydain

Mae'r bennod hon yn ystyried y problemau y mae'r cyn-filwrol yn eu profi wrth ddychwelyd i fywyd sifil. Mae'n archwilio naratifau dau gyn-filwr benywaidd sydd wedi cyflawni troseddau, yn methu â chynnal rôl gynhyrchiol yn y byd 'go iawn' lle mae unigolion wedi…

Byw yn ein hesgidiau: deall anghenion Teuluoedd Lluoedd Arfog y DU

Ym mis Ionawr 2019, comisiynodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn ar y pryd, Y Gwir Anrhydeddus Gavin Williamson CBE AS, Andrew Selous AS i gynnal adolygiad annibynnol i ystyried anghenion amrywiol teuluoedd y Gwasanaeth, asesu a yw’r cynnig cymorth cyfredol yn diwallu’r rhain…

Arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd cyn-filwyr y DU: astudiaeth Delphi

Cefndir Mae tystiolaeth yn cydnabod fwyfwy effaith ynysu cymdeithasol ac unigrwydd ar fywydau cyn-filwyr milwrol a Chymuned ehangach y Lluoedd Arfog. Nodau Casglodd yr astudiaeth gonsensws arbenigol i (i) ddeall a yw cyn-filwyr yn cael eu hystyried yn 'unigryw' yn eu profiadau ...

Ystadegau amrywiaeth bob dwy flynedd Lluoedd Arfog y DU: 2020

Mae'r datganiad ystadegol hwn yn cyflwyno gwybodaeth sy'n ymwneud â rhyw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd ac oedran Personél Milwrol a gyflogir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (Weinyddiaeth Amddiffyn). Mae'r cyhoeddiad hwn yn cwrdd â rhwymedigaethau'r Adran o dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am…

Mae Tri-Wasanaeth yn cadw arolwg agwedd barhaus 2020

Mae'r arolwg hwn o Warchodfeydd Gwirfoddol yn cynnwys boddhad ag amrywiol agweddau ar fod yn filwr wrth gefn. Defnyddir yr ystadegau hyn i lywio datblygiad polisi a mesur effaith penderfyniadau sy'n effeithio ar filwyr wrth gefn, fel y rhai sy'n ymwneud â datblygu…

Personél amddiffyn GIG yn comisiynu ystadegau bob yn ail flwyddyn: blwyddyn ariannol 2020/21

Mae'r ystadegyn swyddogol bob yn ail flwyddyn yn darparu ystadegau cryno ar nifer y personél lluoedd arfog sy'n gwasanaethu yn y DU a phersonél sifil â hawl gyda chofrestriad Gwasanaethau Meddygol Amddiffyn (DMS) ar 1 Ebrill 2020. Defnyddir gwybodaeth yn yr adroddiad hwn gan y…