Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Teulu’r RAF - profiadau o bedwar ban byd. Adroddiad Uchafbwyntiau'r Arolwg.

Nododd ein harolwg ar-lein fod Personél yr RAF a'u teuluoedd yn cael eu postio ar draws ystod eang o leoliadau ledled y byd, mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwaith a diwylliannol. Archwiliodd yr arolwg gymhellion dros wirfoddoli i Wasanaeth dramor, profiadau o baratoi a…

Hierarchaethau clwyfo: Fframiau cyfryngau o anaf 'ymladd' ac anaf 'di-frwydro'

Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio arferion cynrychioladol papurau newydd Prydain mewn perthynas â mathau o anaf milwrol. Gan ddefnyddio dadansoddiad disgwrs beirniadol, gwnaethom astudio riportio anafiadau a gafwyd gan bersonél milwrol yn ystod anterth rhyfel y DU yn…

Milwrio ymlaen: arolwg ar brofiad byw tinnitus mewn cyn-filwyr milwrol oed yn y DU

Mae tinitws wedi cael ei holi fel conundrum meddygol ers amser maith, heb fawr o ddisgwrs rhwng meddygaeth a disgyblaethau eraill. Mae'n cynnwys y canfyddiad o sain yn y clustiau neu'r pen heb unrhyw ffynhonnell sain allanol, yn fwyaf tebygol o ganlyniad naturiol i rai…

Treial rheoledig ar hap yn gwerthuso cymhwysiad integredig yn erbyn graddol seicotherapïau ar sail tystiolaeth ar gyfer cyn-filwyr milwrol ag PTSD comorbid ac anhwylderau defnyddio sylweddau

Amcan Mae canllawiau ymarfer clinigol diweddar yn argymell cyflwyno seicotherapïau ar sail tystiolaeth ar gyfer anhwylder defnyddio sylweddau (SUD) ac anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD) yn yr un bennod driniaeth ar gyfer cleifion â chomorbidrwydd SUD / PTSD. Gwerthusodd yr hap-dreial clinigol hwn effeithiolrwydd cymharol…

Mae NLRP3 yn gysylltiedig â chlefyd rhydwelïau coronaidd mewn cyn-filwyr Fietnam

Cefndir Mae astudiaethau blaenorol wedi sefydlu bod clefyd rhydwelïau coronaidd yn gysylltiedig â llid gormodol. Mae'r astudiaethau hyn wedi dangos drychiad o cytocinau pro a gwrthlidiol mewn dioddefwyr clefyd rhydwelïau coronaidd. Mae diddordeb cynyddol yn y rôl a chwaraeir…

Mae'r cyfan yn adio i fyny: Mynd i'r afael â rolau profiadau trawmatig cronnus ar gyn-filwyr milwrol

Cefndir Mae symptomau straen ôl-drawmatig yn gyffredin ar ôl cael eu rhyddhau o wasanaeth milwrol mewn cyn-filwyr gwrywaidd a benywaidd Ôl-9 / 11, y cafodd llawer ohonynt eu brwydro. Amcan Astudiaeth o effeithiau ymosodiadau plentyndod ac oedolion yw hyn sy'n cael eu hastudio ar wahân ac yn…

Crynodeb Iaith Plaen. Gwella iechyd ac addasiad ar ôl gwasanaeth milwrol: Canfyddiadau Astudiaeth Pontio Milwrol Awstralia

Yn yr ymchwil hon, roeddem am archwilio a oedd cymryd rhan mewn gwahanol fathau o weithgareddau yn dylanwadu ar iechyd ac addasiad ar gyfer aelodau gwasanaeth a oedd yn trosglwyddo o wasanaeth milwrol. Mae tua 6000 o aelodau gwasanaeth yn trosglwyddo o Llu Amddiffyn Awstralia bob blwyddyn. Trawsnewid…

Gwahaniaethau Rhyw yn Iechyd Cardiofasgwlaidd Cyn-filwyr

Cefndir: Ym ​​mhoblogaeth sifil yr Unol Daleithiau, nodwyd gwahaniaethau rhyw mewn iechyd cardiofasgwlaidd; defnyddiwyd y gwahaniaethau hyn i lywio gofal. Ein nod yw penderfynu a yw'r gwahaniaethau o'r un rhyw yn bresennol mewn Cyn-filwyr sy'n defnyddio'r Adran…

Poen cronig comorbid ac anhwylder straen wedi trawma ymhlith cyn-filwyr y DU: llawer o theori ond dim digon o dystiolaeth

Cyflwyniad: Mae cydberthynas gref rhwng poen cronig ac anhwylder straen wedi trawma (PTSD) ym mhoblogaethau cyn-filwyr milwrol. Nod yr erthygl hon yw adolygu'r hyn sy'n hysbys am gywerthedd y ddau gyflwr. Dulliau: Cynhaliwyd chwiliad llenyddiaeth…

Canlyniadau iechyd meddwl ac yfed alcohol ymhlith priod / partneriaid milwrol y DU: cymhariaeth â menywod yn y boblogaeth yn gyffredinol

Cefndir: Gall teuluoedd milwrol brofi straen unigryw a allai gyfrannu at les tlotach ymhlith priod / partneriaid personél y Gwasanaeth. Fodd bynnag, prin yw'r ymchwil yn y DU ynghylch iechyd meddwl nac yfed alcohol ymhlith y boblogaeth hon. Amcan: Archwiliodd yr astudiaeth hon iechyd meddwl…