Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Teuluoedd Gwasgarol yr RAF: papur briffio cryno

Roedd yr ymchwil yn cynnwys cyfweliadau ac arolygon ar-lein ar gyfer personél yr RAF hynny a'u priod / partneriaid a oedd yn byw mwy na 10 milltir o'u huned riant. Gwahoddwyd staff lles ar orsafoedd RAF hefyd i gwblhau arolwg ar-lein er mwyn…

Teulu’r RAF - profiadau o bedwar ban byd. Adroddiad Uchafbwyntiau'r Arolwg.

Nododd ein harolwg ar-lein fod Personél yr RAF a'u teuluoedd yn cael eu postio ar draws ystod eang o leoliadau ledled y byd, mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwaith a diwylliannol. Archwiliodd yr arolwg gymhellion dros wirfoddoli i Wasanaeth dramor, profiadau o baratoi a…

Cyfrifiad 2011: Cymhariaeth Cyn-filwyr Lluoedd Arfog y DU Oedran Gweithio a Phreswylwyr Arferol yng Nghymru a Lloegr

Gwnaed cymariaethau rhwng grwpiau demograffig, ac i lawr i leoliadau daearyddol lefel isel ar draws pedair thema allweddol: statws iechyd ac anabledd cyffredinol; deiliadaeth tai a statws landlord; addysg; a gweithgaredd economaidd (statws cyflogaeth) a galwedigaeth. Mae'r bwletin hwn yn dilyn ymlaen…

Cipolwg ar yr Arolwg: Manteision a Heriau Byw Wedi Gwasgaru

Mae Prosiect Teuluoedd Gwasgaredig Ffederasiwn Teuluoedd yr Awyrlu Brenhinol yn fenter a ariennir gan y Canghellor gan ddefnyddio arian LIBOR, a'i nod yw gwella dealltwriaeth o brofiad byw teuluoedd gwasgaredig yn y Llu Awyr Brenhinol. Cyfres o arolygon ar-lein ar gyfer…

Arolwg Mawr AFF - Model Llety yn y Dyfodol (FAM)

Canfyddiadau allweddol 1. Nid yw teuluoedd yn teimlo eu bod yn cael eu cyfathrebu am FAM. 2. Nid yw teuluoedd yn deall pam mae FAM yn cael ei weithredu. 3. Mae teuluoedd am gael gwybod a gwrando arnynt. 4. Nid yw FAM yn gydnaws â ffordd o fyw symudol y Fyddin. 5…