Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Lleoliad derbynwyr pensiwn ac iawndal y lluoedd arfog: 2019

Mae'r Bwletin Ystadegol blynyddol hwn yn darparu ystadegau cryno ar leoliad cyn-filwyr Lluoedd Arfog y DU sy'n derbyn pensiwn galwedigaethol, a dyfarnwyd iawndal i bersonél gwasanaeth a chyn-filwyr am anaf / salwch y gellir ei briodoli i wasanaeth, fel yn 31 Mawrth 2019. Cyflwynir ystadegau cryno…

Canlyniadau rheoli perfformiad sifil y Weinyddiaeth Amddiffyn: blwyddyn ariannol 2018 / 19

Mae'r datganiad ystadegol hwn yn darparu ffigurau ar y canlyniadau Rheoli Perfformiad ar gyfer personél sifil a gyflogir gan Ardaloedd Cyllidebol Lefel Uchaf (TLBs) yn y Weinyddiaeth Amddiffyn. Darperir y canlyniadau hyn ar gyfer pob nodwedd warchodedig sy'n caniatáu i gymariaethau gael eu gwneud ar draws grwpiau.

Gwasanaethu’r Rhai Sy’n Gwasanaethu Eu Gwlad: Paratoi Cyn-filwyr Milwrol ar gyfer Graddau Nyrsio

Cefndir: Erys heriau o ran integreiddio Cyn-filwyr i wasanaeth post galwedigaethau sifil. Mae'r erthygl hon yn disgrifio prosiect arloesol sy'n rhoi cyfle i bersonél y gwasanaeth milwrol sy'n gwasanaethu mewn arbenigeddau galwedigaethol iechyd gwblhau gradd Baglor Gwyddoniaeth mewn Nyrsio (BSN). Dull: Mae'r…

'Mae'n braf eich bod chi': Dylanwad profiadau cyflogaeth gwŷr priod milwrol y DU yn ystod postiadau gyda phobl ar les

Gall adleoli milwrol dro ar ôl tro (postiadau cysylltiedig) gael effaith andwyol ar gyflogaeth a lles ymysg priod a phartneriaid personél milwrol. Cynhaliwyd cyfweliadau ffôn lled-strwythuredig gyda gwŷr priod 19 personél y Fyddin Brydeinig / Llu Awyr Brenhinol gyda phrofiad diweddar o…

Gweithwyr iach neu ymadawyr llai iach? Marwoldeb mewn cyn-filwyr milwrol y DU

Mae'r 'effaith gweithiwr iach' yn darogan bod cyflogaeth hirach yn gysylltiedig yn gadarnhaol â marwolaethau is, ond ychydig o astudiaethau sydd wedi archwilio marwolaethau mewn cyn-filwyr milwrol waeth beth fo'r gwrthdaro. Archwilio marwolaethau mewn carfan genedlaethol fawr o gyn-filwyr yr Alban erbyn…

Ystadegau Blynyddol Partneriaeth Trawsnewid Gyrfa: Cyflogaeth Personél Gwasanaeth Rheolaidd y DU

Mae'r CTP yn cefnogi ymadawyr y Gwasanaeth wrth iddynt drosglwyddo o fywyd milwrol i fywyd sifil trwy ystod o wasanaethau cymorth gyrfa a chyflogaeth gan gynnwys gweithdai, arweiniad un-i-un a chymorth canfod swyddi. Mae tri phrif ganlyniad cyflogaeth: cyflogedig, di-waith ac yn economaidd ...

Ciplun Cyflogaeth

Mae cipluniau wedi'u cynllunio i helpu i ddeall y materion cymhleth sy'n cael eu chwarae mewn perthynas â'r Lluoedd Arfog, ac i gefnogi prosesau gwneud penderfyniadau trwy bontio'r bylchau rhwng ymchwil academaidd, polisi llywodraeth ac elusennol, darparu gwasanaethau a barn y cyhoedd. Cipluniau…

Ciplun o Fwledi Cyflogaeth

Mae bwledi yn darparu pwyntiau allweddol Ciplun. Mae cipluniau wedi'u cynllunio i helpu i ddeall y materion cymhleth sy'n cael eu chwarae mewn perthynas â'r Lluoedd Arfog, ac i gefnogi prosesau gwneud penderfyniadau trwy bontio'r bylchau rhwng ymchwil academaidd, llywodraeth a…