Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Ffactorau risg ac amddiffynnol ar gyfer troseddu ymhlith personél Lluoedd Arfog y DU ar ôl iddynt adael y gwasanaeth: astudiaeth o gyswllt data

Cefndir Mae cyfran o gyn-bersonél milwrol sy'n datblygu problemau iechyd meddwl a chymdeithasol yn y System Cyfiawnder Troseddol. Galwodd adolygiad gan y llywodraeth am well dealltwriaeth o lwybrau at droseddu ymhlith cyn-bersonél milwrol i wella gwasanaethau a lleihau aildroseddu.…

Troseddau treisgar ymhlith cyn-filwyr milwrol Sweden ar ôl eu lleoli yn Affganistan: astudiaeth garfan gyfatebol yn seiliedig ar y boblogaeth

Ymchwilio i nifer yr achosion o gollfarnu troseddau treisgar ymysg cyn-filwyr milwrol Sweden ar ôl eu defnyddio i Affganistan yn erbyn cymaryddion nad ydynt wedi'u defnyddio. Y prif ganlyniad oedd euogfarn gyntaf o drosedd dreisgar, a gafwyd o Gofrestr Genedlaethol Atal Troseddu Sweden tan…

Ciplun o'r System Cyfiawnder Troseddol

Mae cipluniau wedi'u cynllunio i helpu i ddeall y materion cymhleth sy'n cael eu chwarae mewn perthynas â'r Lluoedd Arfog, ac i gefnogi prosesau gwneud penderfyniadau trwy bontio'r bylchau rhwng ymchwil academaidd, polisi llywodraeth ac elusennol, darparu gwasanaethau a barn y cyhoedd. Cipluniau…

Ciplun Bwledi System Cyfiawnder Troseddol

Mae bwledi yn darparu pwyntiau allweddol Ciplun. Mae cipluniau wedi'u cynllunio i helpu i ddeall y materion cymhleth sy'n cael eu chwarae mewn perthynas â'r Lluoedd Arfog, ac i gefnogi prosesau gwneud penderfyniadau trwy bontio'r bylchau rhwng ymchwil academaidd, llywodraeth a…

Ymddygiad troseddol, iechyd a lles cyn-filwyr yn y system cyfiawnder troseddol

Cefndir Mae cyfran fach ond sylweddol o gyn-filwyr yn dod yn rhan o'r system cyfiawnder troseddol (CJS) ar ôl gadael y gwasanaeth. Nod gwasanaethau Cyswllt a Gwyro (L&D) yw nodi troseddwyr bregus er mwyn darparu'r gefnogaeth iechyd / lles y maent yn ei…

Gwerthuso Rhaglen Positive Futures 2016-2018

Datblygwyd Positive Futures i ymgysylltu â chyn-filwyr o oedran gweithio sy'n ei chael hi'n anodd trosglwyddo o fywyd milwrol i fywyd sifil. Mae Venture Trust yn sefydliad gwirfoddol cenedlaethol (yr Alban) sy'n darparu profiadau anialwch dwys a rhaglenni datblygu sgiliau cymdeithasol a bywyd yn y gymuned.