Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Comisiynu Gwasanaethau Seiciatreg Cyswllt

Ceisiodd yr ymchwil yn yr adroddiad hwn nodi'r heriau sy'n wynebu comisiynwyr gwasanaethau seiciatreg cyswllt, a gweld a oedd yr heriau hyn yn cael eu rhannu gan reolwyr ysbytai a chlinigwyr iechyd meddwl sy'n gweithio o fewn y gwasanaethau. Comisiynu gwasanaethau seiciatreg cyswllt…

Ymadawiadau: Canllaw Trosglwyddo Teuluoedd

Mae'r llyfryn hwn yn darparu gwybodaeth a chyngor i'ch helpu i ddechrau cynllunio'ch trosglwyddiad i fywyd sifil. Rydym wedi ei ddatblygu o ganlyniad i'r prosiect Pontio Teuluoedd Tri Gwasanaeth, a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth y Lluoedd mewn Meddwl (FiMT) sydd…

Strategaeth ar gyfer ein Cyn-filwyr. Ymateb Ymgynghoriad Llywodraeth y DU

Yn 2018, amlinellodd y Strategaeth gyntaf ledled y DU ar gyfer ein Cyn-filwyr, a gyhoeddwyd ar y cyd gan Lywodraethau’r DU, yr Alban a Chymru, ein hymrwymiad i gefnogi cyn-filwyr ar draws cymdeithas. Mae'r adroddiad hwn yn tynnu ar ymatebion y cyhoedd i'r Strategaeth i ddangos sut rydym yn cynllunio…

Teuluoedd Gwasgarol yr RAF: papur briffio cryno

Roedd yr ymchwil yn cynnwys cyfweliadau ac arolygon ar-lein ar gyfer personél yr RAF hynny a'u priod / partneriaid a oedd yn byw mwy na 10 milltir o'u huned riant. Gwahoddwyd staff lles ar orsafoedd RAF hefyd i gwblhau arolwg ar-lein er mwyn…

Teulu’r RAF - profiadau o bedwar ban byd. Adroddiad Uchafbwyntiau'r Arolwg.

Nododd ein harolwg ar-lein fod Personél yr RAF a'u teuluoedd yn cael eu postio ar draws ystod eang o leoliadau ledled y byd, mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwaith a diwylliannol. Archwiliodd yr arolwg gymhellion dros wirfoddoli i Wasanaeth dramor, profiadau o baratoi a…

Hierarchaethau clwyfo: Fframiau cyfryngau o anaf 'ymladd' ac anaf 'di-frwydro'

Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio arferion cynrychioladol papurau newydd Prydain mewn perthynas â mathau o anaf milwrol. Gan ddefnyddio dadansoddiad disgwrs beirniadol, gwnaethom astudio riportio anafiadau a gafwyd gan bersonél milwrol yn ystod anterth rhyfel y DU yn…

Unigrwydd ymhlith cyn-filwyr yn yr Iseldiroedd

Gwnaethom wahodd 6000 o gyn-filwyr sydd wedi gadael y Lluoedd Arfog i lenwi holiadur. Defnyddiwyd dadansoddiad atchweliad hierarchaidd i asesu'r cysylltiad rhwng unigrwydd a ffactorau sy'n gysylltiedig â defnyddio yn ogystal â gwybodaeth ddemograffig, cefnogaeth gymdeithasol ac anghenion gofal.…

Ystadegau amrywiaeth bob dwy flynedd lluoedd arfog y DU: 2019

Mae'r datganiad ystadegol hwn yn cyflwyno gwybodaeth sy'n ymwneud â rhyw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd ac oedran Personél Milwrol a gyflogir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (Weinyddiaeth Amddiffyn). Mae'r cyhoeddiad hwn yn cwrdd â rhwymedigaethau'r Adran o dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am…