Dangos Canlyniadau a Ganiateir

Teulu’r RAF - profiadau o bedwar ban byd. Adroddiad Uchafbwyntiau'r Arolwg.

Nododd ein harolwg ar-lein fod Personél yr RAF a'u teuluoedd yn cael eu postio ar draws ystod eang o leoliadau ledled y byd, mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwaith a diwylliannol. Archwiliodd yr arolwg gymhellion dros wirfoddoli i Wasanaeth dramor, profiadau o baratoi a…

Unigrwydd ymhlith cyn-filwyr yn yr Iseldiroedd

We invited 6000 veterans who have left the Armed Forces to fill out a questionnaire. Hierarchical regression analysis was used to assess the association between loneliness and deployment-related factors in addition to demographic information, social support and needs of care.…

Ystadegau amrywiaeth bob dwy flynedd lluoedd arfog y DU: 2019

Mae'r datganiad ystadegol hwn yn cyflwyno gwybodaeth sy'n ymwneud â rhyw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd ac oedran Personél Milwrol a gyflogir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (Weinyddiaeth Amddiffyn). Mae'r cyhoeddiad hwn yn cwrdd â rhwymedigaethau'r Adran o dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i ddarparu gwybodaeth am…

Gwasanaeth Eiriolaeth Filwrol: Adroddiad Gwerthuso Dros Dro

Nod y gwerthusiad gwasanaeth hwn yw casglu canfyddiadau a thystiolaeth ynghylch effeithiolrwydd mAs. Bydd y gwerthusiad hwn yn dangos yn glir, lle mae tystiolaeth yn cael ei datgelu, effaith eiriolaeth, ynghyd â gwneud cyfraniad sylweddol at y ddealltwriaeth gyffredinol o eiriolaeth…

Ffactorau risg ac amddiffynnol ar gyfer troseddu ymhlith personél Lluoedd Arfog y DU ar ôl iddynt adael y gwasanaeth: astudiaeth o gyswllt data

Cefndir Mae cyfran o gyn-bersonél milwrol sy'n datblygu problemau iechyd meddwl a chymdeithasol yn y System Cyfiawnder Troseddol. Galwodd adolygiad gan y llywodraeth am well dealltwriaeth o lwybrau at droseddu ymhlith cyn-bersonél milwrol i wella gwasanaethau a lleihau aildroseddu.…

Stigma canfyddedig a rhwystrau i ofal ym mhersonél a chyn-filwyr Lluoedd Arfog y DU sydd ag anhwylderau meddyliol tebygol a hebddynt

Cefndir Mae astudiaethau blaenorol wedi canfod y gall canfyddiadau o stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl effeithio'n negyddol ar geisio cymorth, yn enwedig mewn samplau milwrol. Ar ben hynny, gall canfyddiadau o stigma a rhwystrau i ofal amrywio rhwng unigolion â gwahanol anhwylderau seiciatryddol. Nod hyn…

Milwrio ymlaen: arolwg ar brofiad byw tinnitus mewn cyn-filwyr milwrol oed yn y DU

Mae tinitws wedi cael ei holi fel conundrum meddygol ers amser maith, heb fawr o ddisgwrs rhwng meddygaeth a disgyblaethau eraill. Mae'n cynnwys y canfyddiad o sain yn y clustiau neu'r pen heb unrhyw ffynhonnell sain allanol, yn fwyaf tebygol o ganlyniad naturiol i rai…

Treial rheoledig ar hap yn gwerthuso cymhwysiad integredig yn erbyn graddol seicotherapïau ar sail tystiolaeth ar gyfer cyn-filwyr milwrol ag PTSD comorbid ac anhwylderau defnyddio sylweddau

Amcan Mae canllawiau ymarfer clinigol diweddar yn argymell cyflwyno seicotherapïau ar sail tystiolaeth ar gyfer anhwylder defnyddio sylweddau (SUD) ac anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD) yn yr un bennod driniaeth ar gyfer cleifion â chomorbidrwydd SUD / PTSD. Gwerthusodd yr hap-dreial clinigol hwn effeithiolrwydd cymharol…

Mae NLRP3 yn gysylltiedig â chlefyd rhydwelïau coronaidd mewn cyn-filwyr Fietnam

Cefndir Mae astudiaethau blaenorol wedi sefydlu bod clefyd rhydwelïau coronaidd yn gysylltiedig â llid gormodol. Mae'r astudiaethau hyn wedi dangos drychiad o cytocinau pro a gwrthlidiol mewn dioddefwyr clefyd rhydwelïau coronaidd. Mae diddordeb cynyddol yn y rôl a chwaraeir…